کد ملی، شناسه ی یکتای شما می باشد و پس از ثبت نام امکان ویرایش آن وجود ندارد لذا در وارد کردن آن دقت نمایید.
اطلاعات نام، نام خانوادگی،کد ملی ، نام پدر، شماره شناسنامه ، محل صدور را به دقت وارد نمایید.