×
لیست دوره های دسته بندی
لیست دوره ها
دسته بندی:

فرانسه

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(17:45 19:15)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان
دسته بندی:

فرانسه

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(16:00 17:30)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان
دسته بندی:

فرانسه

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(14:15 15:45)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان
دسته بندی:

فرانسه

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(12:30 14:00)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان
دسته بندی:

فرانسه

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(19:30 21:00)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان
دسته بندی:

فرانسه

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(16:00 17:30)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان
دسته بندی:

فرانسه

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(10:45 12:15)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان