×

سه شنبه - 1400/11/05

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/11/10

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/11/12

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/11/17

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/11/19

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/11/24

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/11/26

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/12/01

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/12/03

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/12/08

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/12/10

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/12/15

19:30 - 21:00

سه شنبه - 1400/12/17

19:30 - 21:00

یک شنبه - 1400/12/22

19:30 - 21:00

برای ثبت نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
دوره های مرتبط
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان