×

دو شنبه - 1400/11/11

17:40 - 19:10

دو شنبه - 1400/11/18

17:40 - 19:10

پنج شنبه - 1400/11/21

17:40 - 19:10

دو شنبه - 1400/12/02

17:40 - 19:10

پنج شنبه - 1400/12/05

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/12/09

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/12/12

17:45 - 19:15

جمعه - 1400/12/13

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/12/15

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/12/16

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/12/19

17:45 - 19:15

جمعه - 1400/12/20

17:45 - 19:15

یک شنبه - 1400/12/22

17:45 - 19:15

دو شنبه - 1400/12/23

17:45 - 19:15

پنج شنبه - 1400/12/26

17:45 - 19:15

برای ثبت نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
دوره های مرتبط
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان