×

پنج شنبه - 1400/11/07

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/11/11

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/11/14

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/11/18

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/11/21

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/11/25

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/11/28

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/12/02

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/12/05

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/12/09

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/12/12

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/12/16

19:30 - 21:00

پنج شنبه - 1400/12/19

19:30 - 21:00

دو شنبه - 1400/12/23

19:30 - 21:00

برای ثبت نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
دوره های مرتبط
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان
تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

دوشنبه، پنج شنبه - 19:30 الی 21:00

440000 تومان