سبد خرید

لیست دوره های دسته بندی ترکی استانبولی

لیست دوره ها

T1A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
T1A
13 نفر 14 جلسه

T3A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
T3A
8 نفر 14 جلسه

O1A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
O1A
12 نفر 14 جلسه

T2A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
T2A
8 نفر 14 جلسه

Y1A

نحوه برگزاری دوره : آنلاین
دسته : ترکی استانبولی برگزار کننده گلدیس
Y1A
12 نفر 14 جلسه