×
لیست دوره های دسته بندی
لیست دوره ها

Y1A

دسته بندی:

ترکی استانبولی

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(19:30 21:00)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان

T1A

دسته بندی:

ترکی استانبولی

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(17:45 19:15)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان

Y3A

دسته بندی:

ترکی استانبولی

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(17:45 19:15)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان

T2A

دسته بندی:

ترکی استانبولی

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(19:30 21:00)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان

O3A

دسته بندی:

ترکی استانبولی

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(17:45 19:15)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان

T3A

دسته بندی:

ترکی استانبولی

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(16:00 17:30)

نحوه برگزاری:

آنلاین

440000 تومان