×
دوره های آموزشی
لیست دوره ها

A5

دسته بندی:

Senior

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

A(شنبه، چهارشنبه)(17:45 19:15)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

Senior

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

B(یکشنبه،سه شنبه)(17:45 19:15)

نحوه برگزاری:

آنلاین

590000 تومان
دسته بندی:

Senior

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(19:30 21:00)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

TEEN

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(19:30 21:00)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

Senior

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(17:45 19:15)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

TEEN

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(17:45 19:15)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

Senior

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(16:00 17:30)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

TEEN

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(16:00 17:30)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

TEEN

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(14:15 15:45)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

Senior

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(14:15 15:45)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

Senior

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

فرد(14:15 15:45)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

TEEN

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(19:30 21:00)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

Senior

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(19:30 21:00)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

TEEN

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(17:45 19:15)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

Senior

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(17:45 19:15)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

TEEN

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(16:00 17:30)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

Senior

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(16:00 17:30)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان
دسته بندی:

Senior

تعداد جلسات:

14 جلسه

زمان برگزاری:

زوج(14:15 15:45)

نحوه برگزاری:

آنلاین

490000 تومان