سبد خرید
قیمت
20000 تومان

تعیین سطح آنلاین ترکی استانبولی

نوع تعیین سطح
ترکی استانبولی
اطلاعات تعیین سطح
تعداد فراگیران : 29
نوع تعیین سطح :‌ کارگاه
تعداد جلسات :‌ 0
نحوه برگزاری تعیین سطح :‌ آنلاین
قیمت
20000 تومان
اساتید

تقویم آموزشی

چهار شنبه - 1400/09/10

17:00 - 17:10
17:10 - 17:20
17:40 - 17:50
17:50 - 18:00
18:00 - 18:10
18:10 - 18:20
18:20 - 18:30
18:40 - 18:50
18:50 - 19:00

شنبه - 1400/09/13

17:00 - 17:10
17:10 - 17:20
17:20 - 17:30
17:30 - 17:40
17:40 - 17:50
17:50 - 18:00
18:00 - 18:10
18:10 - 18:20
18:20 - 18:30
18:30 - 18:40
18:40 - 18:50
18:50 - 19:00

چهار شنبه - 1400/09/17

17:00 - 17:10
17:10 - 17:20
17:20 - 17:30
17:30 - 17:40
17:40 - 17:50
17:50 - 18:00
18:00 - 18:10
18:10 - 18:20
18:20 - 18:30
18:30 - 18:40
18:40 - 18:50
18:50 - 19:00

تعیین سطح آنلاین ترکی استانبولی

اطلاعات تعیین سطح

نظر سنجی

نشست های مرتبط